Regulamin

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW

ATREVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu

 

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zwane dalej OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych przez ATREVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Adama Asnyka 73/58, 62-800, Kalisz, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000610642, posiadająca numer REGON: 363742051, NIP: 6182151095 (Sprzedający) z kontrahentami (Kupujący) zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
 • 2. OWH stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i umów dostawy zawieranych przez Sprzedającego z innymi Kupującymi, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWH mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 • 3. Kupujący przed złożeniem zamówienia winien dostarczyć Sprzedającemu kopie dokumentów potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy KRS lub wyciąg z CEDIG, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, a także powiadomić o wszelkich zmianach.
 • 4. Sprzedaż towarów nie następuje na rzecz osób fizycznych –konsumentów w rozumieniu K.c., w związku z czym OWH nie mają zastosowania do konsumentów.
 • 5. OWH są dostępne na witrynie internetowej www.atreve.pl i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.
 • 6. Przyjmuje się, że złożenie przez Kupującego zamówienia i przyjęcie dostarczonego towaru oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.

 

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY

 • 1. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c.
 • 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego w formie pisemnej (przy czym pojęcie to obejmuje również fax, mail, b2b) lub ustnej.
 • 3. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia a w przypadkach, gdy Sprzedający nie potwierdza odrębnie na piśmie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta w dniu wysłania towaru do Kupującego lub jego bezpośredniego odbioru w siedzibie Sprzedającego
 • 4. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.
 • 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.

 

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 • 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.
 • 2. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU, REKLAMACJE, ZWROTY

 

 • 1. Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub ustalonemu przewoźnikowi.
 • 2. W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera jeden należy wysłać do Sprzedającego drugi zostaje u Kupującego. W takim przypadku towar wraca do Sprzedającego celem uruchomienia procedury reklamacyjnej z przewoźnikiem.
 • 3. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację ilościową. W przypadku jej uwzględnienia Sprzedający uzupełni ilość towaru w najbliższym możliwym terminie, na własny koszt.
 • 4. Minimum logistyczne to pełne opakowania zbiorcze. W przypadku dekompletowania/ przepakowania towaru, Kupujący pokrywa koszty w zryczałtowanej wysokości 32,00 zł netto od wysyłanego zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego ich wysokości oraz zobowiązanie do ich uregulowania.
 • 5. Sprzedający pokrywa koszty transportu towaru do Kupującego, za wyjątkiem:
 1. Zamówienia opiewającego na kwotę mniejszą niż 2000 PLN netto
 2. Dostawy towarów, które ze względu na swoje gabaryty, nie wpasowują się w przedziały logistyczne przewoźnika. Wówczas informacja o ilości kwalifikującej się do darmowej przesyłki jest umieszczona na karcie produktu na stronie atreve.pl
 • 6. Koszty dostawy zostaną naliczone przez Sprzedającego i okazane do akceptacji Kupującemu.
 • 7. W sytuacji, gdy zwrot towaru ustalony został ze sprzedawcą,  warunkiem jego przyjęcia jest dostarczenie kompletnie i właściwie zapakowanego towaru z dopiskiem "ZWROT - z Państwa nazwą sklepu/salonu"

 

 

ART. 5. CENY

 • 1. Sprzedaż towarów następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.
 • 2. Wskazane w cenniku lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia, chyba, że strony pisemnie uzgodnią co innego.
 • 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku w przypadku zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia o aktualnej cenie zamówionego towaru.
 • 4. Ceny towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

ART. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Firma Atreve Sp. z o.o. odpowiada za wady towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które reguluje Kodeks Cywilny.


 

ART. 7. SIŁA WYŻSZA

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

 

 

 

ART. 8. DANE OSOBOWE

 

 • 1. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu swoich danych osobowych i przetwarzanie ich jedynie dla celów związanych ze stosunkami prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych.
 • 2. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne.
 • 3. Jeśli dane osobowe Kupującego pochodzą nie od Kupującego, ma on prawo:
 1. a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na ewentualną jego szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego;
 2. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych – Sprzedający nie będzie przetwarzał tych danych osobowych, w celach marketingowych ani przekazywał ich innemu administratorowi danych.

 

ART. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 1. Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.atreve.pl.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 • 3. Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

by SolEx B2B